1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kajtus24.com. prowadzony jest przez Sklep „Kajtuś” Sklep dla dziecka Arkadiusz Nowak z siedzibą w Poddębicach ul. Jana III Sobieskiego 15A, NIP 828-000-07-83, adres poczty elektronicznej: sklep@kajtus24.com
     1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
     1.3. W momencie rejestracji w Sklepie Internetowym Usługobiorca podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miejscowość, kraj). W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca przetwarza dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP)
    1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.smerfus.sklep.pl

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

   2.1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
   2.2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
   2.3. Aby skorzystać z usług sklepu należy założyć konto w naszym sklepie. W tym celu wypełnić formularz rejestracyjny.
   2.4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00, w soboty, w niedziele oraz święta rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który Zamówienie zostało złożone.
   2.5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.
   2.6. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.
   2.7. Czas realizacji trwa od 1-4 dni roboczych w zależności od wybranej opcji dostawy.

3. PŁATNOŚCI

3.1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

  1. przelewem na rachunek bankowy
  2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „Przelewy24”

3.2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia lub imię i nazwisko. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
  3.3. Całość kwoty za zakupiony towar , koszt wysyłki jest znany klientowi przed zakończeniem transakcji.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   4.1. Usługobiorca (Klient), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: „Kajtuś” Sklep dla dziecka Arkadiusz Nowak ul. J.III Sobieskiego 15a 99-200 Poddębice z dopiskiem „zwrot e-sklep” lub drogą elektroniczną na adres : sklep@kajtus24.com
   4.2. Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 21 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany przez klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
   4.3. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
   4.4. Zwracając zamówiony towar, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym na adres sprzedawcy: „Kajtuś” Sklep dla dziecka Arkadiusz Nowak ul. J.III Sobieskiego 15a 99-200 Poddębice z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.

5. REKLAMACJA

   5.1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

  • Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
  • Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5.2.  Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
   5.3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na dane adresowe sprzedawcy: „Kajtuś” Sklep dla dziecka Arkadiusz Nowak ul. J.III Sobieskiego 15a 99-200 Poddębice z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie wraz z uzasadnieniem reklamacji. Klient może składać reklamację również osobiście.
   5.4. Towar, który jest odsyłany lub zwracany, musi być zaopatrzony w paragon fiskalny.
   5.5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem reklamacji.
   5.6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez sklep www.kajtus24.com poprzez formularz zamówienia są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.
   6.2.  Dane osobowe i teleadresowe mogą być w usunięte z bazy danych sklepu.
   6.3.  Złożenie zamówienia w sklepie www.smerfus.sklep.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

Przewiń do góry