VTECH ALIGATOR EDUKATOR zabawka edukacyjna

139,99 

Aligator Edukator uczy nazw liter i ich dźwięków.

Posiada 5 wariantów zabawy, które można zmieniać poprzez obracanie świecącego ogonka.

Brak w magazynie

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Uczy przedmiotów, nazw zwierząt oraz ich głosów.

Podczas ciągnięcia Aligator wydaje odgłosy chrupania oraz porusza zabawnie głową.

Kolorowe przyciski-literki uczą liter oraz nazw przedmiotów.

VTECH ALIGATOR EDUKATOR zabawka edukacyjna

  • Pod­czas cią­gnię­cia Ali­ga­tor wy­da­je od­gło­sy chru­pa­nia oraz po­ru­sza za­baw­nie gło­wą
  • Ko­lo­ro­we przy­ci­ski – li­ter­ki uczą li­ter oraz nazw przed­mio­tów
  • „Gim­na­sty­ka ję­zy­ka” to we­so­ła za­ba­wa wpro­wa­dza­ją­ca za­baw­nie brzmią­ce zda­nia, po­ma­ga­jąc w na­uce wy­mo­wy
  • Moż­li­wość scho­wa­nia sznur­ka w spe­cjal­nym schow­ku
  • Wie­le za­ga­dek i cie­ka­wo­stek wzbo­ga­ca­ją­cych wie­dzę dziec­ka

Sugerowany wiek dziecka od ok. 2 do 5 lat

Waga2 kg
Przewiń do góry